CHINA

BEIJING - Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd.

GUANGDONG - Imports & Exports Co.

GUANGZHOU - Zhujiang Brewery Group Co.

HARBIN - Harbin Brewing Co. Ltd.

QINGDAO - China Resources Snow Breweries

QINGDAO - Tsingtao Beer Asahi Co.,Ltd.